ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УСЛУГИТЕ В УЕБСАЙТА

Общи условия за използване на уебсайт www.mamospimise.com

Добре дошли в сайта “Мамо, спи ми се!” www.mamospimise.com!

Настоящите общи условия уреждат отношенията между потребителите и доставчика на услугите, предлагани в уебсайта www.mamospimise.com

Достъпът, разглеждането, регистрацията и използването по всякакъв начин на услугите и ресурсите на уебсайта изискват Вашето съгласие с настоящите Общи условия. 

Моля, запознайте се в детайли с Общите условия преди да пристъпите към разглеждането на уебсайта или преди да използвате предлаганите услуги! 

"Мамо, спи ми се!" притежава авторското право върху цялото съдържание на уебсайта. Забранено е копирането, разпространението, публикуването или модифицирането на каквито и да е материали, текстове, техни части или изображения, поместени в уебсайта на www.mamospimise.com, без предварителното писмено съгласие на "Дигитални курсове - Мамо, спи ми се" ЕООД, ЕИК 206370087

І. ДЕФИНИЦИИ

При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:

„IP Адрес“ („IP address“) е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането и индивидуализирането им в глобалната Интернет мрежа.

www.mamospimise.com“ е уебсайт, собственост на "Дигитални курсове - Мамо, спи ми се" ЕООД, посредством който на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се предоставят информационни услуги и ресурси, описани в настоящите Общи условия.

"Дигитални курсове - Мамо, спи ми се" ЕООД, ЕИК 206370087 със седалище и адрес на управление: гр. София, гр. София, п.к. 1799; ж.к. Младост 2, бл. 272A, вх. 1, ет. 4, ап. 19, e-mail: [email protected] , която предоставя услугите, предмет на настоящите Общи условия.

Електронна препратка“ е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

Злонамерени действия“ са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

“Дневник за режим” е таблица, която родителят попълва преди консултация, съдържаща информация относно сутрешно събуждане на детето му, както и всяко дневно приспиване и всички нощни събуждания. 

Интернет страница“ е част от уебсайт, която може да е съставна или обособена.

Информационна система“ е устройство или система от свързани устройства, което или някое от които е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи.

„ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко лице, което ползва предоставяните през уебсайта www.mamospimise.com  информационни услуги и ресурси.

“Услуга/и” – всяка/всички услуги, консултации, програми и други, предоставени на потребителите чрез функционалностите на Уебсайта. 

Потребителско съдържание” е всеки видеоматериал, изображение, текст, снимки, мултимедийно съдържание или друг материал, който e разположен на Сървър на https://www.mamospimise.com/  с оглед то да бъде достъпно чрез уебсайтаwww.mamospimise.com за всички ПОТРЕБИТЕЛИ. 

„Сървър“ е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.

Уебсайт“ е обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, хипервръзки или други материали и ресурси.

Материал“ представлява всеки обект на авторското право в контекста на чл.3 от ЗАПСП, както и всяка информация, под формата на писмен текст, картина, аудио или видео материал, представляваща част от сайта www.mamospimise.com, която може да бъде възпроизвеждана и да предлагана по безжичен път или по кабел на достъп на неограничен брой лица, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от потребител или служител на "Дигитални курсове - Мамо, спи ми се" ЕООД

„База данни“ представлява съвкупност от самостоятелни произведения, данни или други материали, подредени систематично или методично и индивидуално достъпни по електронен или друг път, представляващи информационен ресурс на – "Дигитални курсове - Мамо, спи ми се" ЕООД, респективно на сайта й www.mamospimise.bg в хипотезата на чл.11 и съответно на чл.14 от ЗАПСП.

Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.

Общи условия/ОУ – условията, които регламентират използването на Уебсайта и неговите услуги и ресурси.

Уебсайт/ Сайт – обособено пространство в интернет с уеб адрес (URL) www.mamospimise.com.

Доставчик/Ние – дружеството "Дигитални курсове - Мамо, спи ми се"  ЕООД, регистрирано в Търговския регистър  с ЕИК 206370087, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Младост 2, бл. 272A, вх. 1, ет. 4, ап. 19, което управлява и поддържа Уебсайта и администрира всички услуги в Уебсайта.

Консултант –  сертифициран педиатричен консултант по детски сън, който предоставя на потребителите консултантски и други специализирани услуги, представени в Уебсайта.

Потребител/Вие – всяко пълнолетно и дееспособно физическо лице или легитимно юридическо лице, което осъществява достъп до Уебсайта, разглежда и/или използва предлаганите Услуги 

Програма – съдържа услуги, свързани с определена категория при условията, описани във всеки отделен продукт.

Дигитално съдържание – всички материали,  включително съвети, инструкции, въпросници, аудио и видео материали и друго съдържание, предоставено от Доставчика на Потребител чрез функционалностите на Уебсайта  или в платформи за онлайн срещи и размяна на съобщения (Viber, Skype, Zoom, Messengers  и др.п) или изпратени по email или с друго средство за електронна комуникация. 

 

ІI. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

 1. "Дигитални курсове - "Дигитални курсове - Мамо, спи ми се"  ЕООД, регистрирано в Търговския регистър  с ЕИК 206370087, в качеството си на Доставчик, чрез уебсайта си сайта www.mamospimise.com предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ предвидените в тези Общи условия услуги („услугите”), при стриктно спазване от страна на последния на определените в тези Общи условия изисквания.

2.1  Валидност и действие

2.1. Настоящите ОУ представляват правно споразумение, което има обвързваща сила за Потребителите и Доставчика. Взаимоотношенията между страните се регулират  от настоящите ОУ, от Политиката за лични данни на Доставчика и други писмени условия за отделни услуги, публикувани в Уебсайта.

2.2. Доставчикът си запазва правото да променя настоящите ОУ по всяко време. Потребителите ще бъдат уведомявани за промените чрез съобщение, поместено на видно място в Уебсайта. При несъгласие с актуалната версия на ОУ, Потребителят не следва да използва Уебсайта или Услугите, предоставяни чрез него. 

2.3. Доставчикът не дава гаранции за пълнотата или точността на информацията, за технически или други пропуски или грешки в Уебсайта и/или Услугите.

 1. Защита на личните данни

3.1. С достъпа до Уебсайта, Потребителят приема, че личните данни,  които предоставя могат да бъдат събирани, обработвани и съхранявани от Администратора с цел правилното, безпроблемно и пълноценно използване на Уебсайта, съгласно ОУ и публикуваната в Уебсайта Политика за защита на личните данни и бисквитки, която е неразделна част от ОУ и е достъпна тук

3.2 Администраторът предприема мерки за защита на личните данни на Потребителите, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, GDPR и други приложими разпоредби на българското и европейското право. 

 1. Предмет и характеристика на Услугите

4.1. Услугите за  здравословни и полезни навици за сън, достъпни в Уебсайта се извършват от консултант по детски сън. 

4.2. Услугите имат следния неизчерпателно посочен предмет: консултации, програми, обучения, уебинари, курсове и дигитално съдържание за детски сън, разделени в категории: ”Дигитални курсове” и “Консултации”.   Доставчикът има право да прави промени във вида, предмета и характеристиките на услугите по всяко време и по своя преценка, включително да прекратява определени услуги или да предлага нови услуги.

4.3. Всяка услуга или пакет с услуги са ясно детайлизирани в Уебсайта и са такива, каквито са дадени в описанието (“As Is”). Потребителите използват Услугите във вида, в който са обявени, съгласно условията и параметрите, посочени в Уебсайта. Услугите се използват по желание на Потребителя, който е единствено отговорен за избора на всяка Услуга и за съответствието й с неговите очаквания по отношение на нейния вид, качество, полезност, приложимост, ефективност и други параметри.

4.4. Доставчикът си запазва правото да предоставя отстъпки за определени Услуги. Условията, приложими за такива отстъпки са обявени в съобщението за отстъпката. 

4.5. За да използва която и да е онлайн услуга, Потребителят трябва да използва свързано с интернет устройство, съвместимо с техническите изисквания за визуализиране и използване на Уебсайта, както и да заплати по банков път или по друг избран начин за плащане. Доставчикът си запазва правото да променя техническите изисквания за ползване на Услугата и периодично да променя, добавя или премахва начини на плащане. Администраторът не упражнява контрол върху Skype/Zoom/Viber или други сайтове, платформи и приложения на трети страни и не е отговорен за невъзможността на Потребител да достъпва сайтове, платформи и приложения на трети лица.

 1. Сключване на договор 

5.1. Всеки договор за услуга, извън посочените в раздел 4, е предмет на индивидуално договаряне между Потребителя и Консултанта. Преговорите се извършват чрез формата за контакт или по  всякакви други средства за комуникация, включително по имейл.

5.2 Договорът се счита за сключен в момента, в който клиентът е заплатил Услугата в пълен размер.

5.3 За начало на изпълнението на договора се приема предоставянето от страна на Консултанта на изходни материали – Въпросник и Дневник за режима. 

5.3.1 В случай, че Потребителят закупува дигитален курс, началото на договора се приема заплащането на курса и получаването на данни за достъп по имейл.

 1. Поръчка на услуги

6.1.След извършеното договаряне по т.5.1. Потребителят запазва час за услуга, ако услугата се провежда с Консултант, индивидуално. Час за услуга се запазва през онлайн платформа за календар, която се достъпва от Сайта през бутон “Запази час”. 

6.2. В случай, че Потребителят желае да закупи дигитален курс във връзка с чл.5.3.1, това се случва през бутон “Запиши се” и не се запазва час. След получаване на плащането, поръчката се счита завършена и договорът за покупко-продажба от разстояние влиза в сила.

6.3. За начало на изпълнението на договора се приема предоставянето от страна на Консултанта на изходни материали – Въпросник и Дневник за режима.

 1. Цени

7.1. Цените на Услугите са в български лева (BGN), с включени в тях всички данъци и такси. Цените на Услугите са валидни до последващата им промяна, извършена от Доставчика.

7.2. С приемането на настоящите ОУ, Потребителят изразява своето съгласие да заплати авансово цената на избраната услуга, за да осъществи достъп до Услугите и цифровото съдържание. Услугите се предоставят след получаване на плащането по банков път или по друг платежен начин. Цените на услугите са посочени в описанието на услугите в Уебсайта.

7.3. Цените на Доставчика не включват в себе си допълнителни такси, определяни от съответните платежни оператори или банки. При избор на метод на плащане, препоръчително е запознаване с условията и цените за услуги на съответните платежни оператори или банки, за да се избере най-подходящата или икономична платежна услуга от наличните. 

7.4. Доставчикът си запазва правото по своя преценка да променя цените на услугите, включително, но не само да добавя нови услуги, да премахва или периодично да променя съществуващи услуги и функционалности. Всяка промяна в цените на Услугите влиза в сила след датата на публикуването им в Уебсайта, но не засяга вече приетите след извършено плащане поръчки.

7.5. Цените са валидни до датата, посочена в Уебсайта (ако е посочена крайна дата) или до последващата им промяна, извършена от Доставчика.

7.6. Личните данни на потребителите не се съхраняват по време на платежния процес. Платежните оператори изпълняват транзакциите съгласно предвидените за тези услуги общи условия и са отговорни за извършените транзакции.

 1.   Право на отказ 

8.1. На основание чл. 57, ал.1, т.13 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП) правото на отказ НЕ може да се упражни по отношение на дигиталното съдържание (дигитален курс), за достъпа до което Потребителят е заплатил и за Консултация/Коучинг за родители, при която изпълнението на услугата вече е започнало (предоставени са изходни данни от Консултанта – Въпросник и Дневник за режима).

8.1.1 Потребителят има право да се откаже от договора за Консултация или Коучинг за родители, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в срок до 14 календарни дни, считано от датата на сключване на договора за Консултация или Коучинг за родители от Потребителя, освен ако изпълнението на същия не е започнало към момента на отказа.

8.2. С приемането на настоящите ОУ, Потребителят потвърждава, че е информиран и е съгласен  с невъзможността да упражни право на отказ от договора от разстояние във всички случаи, в които му е предоставено дигитално съдържание или достъп до такова. 

8.3.  С приемането на настоящите ОУ, Потребителят потвърждава, че е информиран и е съгласен  с невъзможността да упражни право на анулиране, след като е предоставено дигитално съдържание или достъп до такова.

8.4. С приемането на настоящите ОУ, Потребителят потвърждава, че е информиран и е съгласен  с невъзможността да му бъде възстановена сума за  дигитално съдържание или достъп до такова във връзка с предходните членове.

8.5. При отказ или отлагане на Консултация или Коучинг за родители по-рано от 10 календарни дни преди датата на Консултацията, Потребителят не дължи неустойки.

8.6. При отказ или отлагане от Консултация в срок от по-малко от 10 календарни дни преди датата на консултацията, Консултантът има право да удържи 20% (двадесет процента) неустойка от заплатената цена.

8.7. При отказ или отлагане на Коучинг за родители  по-малко от 10 календарни дни преди датата на консултацията, Консултантът има право да удържи неустойка в размер на една единична консултация от 90 минути – 112 лв. (Сто и дванадесет лева).

8.8. При отказ или отлагане на Коучинг за родители  в рамките на 7 календарни дни след първата консултация от пакета, Консултантът има право да удържи неустойка в размер на една единична консултация от 90 минути – 112 лв. (Сто и дванадесет лева) + 20% неустойка от размера на цената на Услугата.

8.9. При отказ от Коучинг за родители след 7 календарни дни от датата на първата консултация от пакета,  Услугата се счита за изпълнена.

8.10. В случай, че след стартиране на съвместната работа Консултантът прецени, че същата не дава нужните резултати и желае тя да бъде преустановена, Консултантът възстановява сумата на Потребителя на база извършеното до момента и прекратява едностранно правоотношение.

8.11. За да упражни правото си на отказ от Консултация или Коучинг за родители, Потребителят трябва да уведоми Консултантът недвусмислено за решението си да се откаже от услугите по имейл, адресирано до адреса на Консултанта.

 1.   Изпълнение на Услугите

9.1. За изпълнението на някои от Услугите, Потребителят трябва да предостави определена информация на Доставчика чрез email или по друг начин, уговорен между страните. При неизпълнение на това задължение на Потребителя, Доставчикът има право да откаже услугата или да промени датата на Услугата ако Потребителят изпълни задължението със закъснение.

9.2. Услугите се предоставят чрез размяна на email-и, онлайн сесии в комуникационни платформи (Skype, Viber, Zoom и др.), по телефон. Съдържанието на всяка услуга е представено в Уебсайта в описанието на съответната Услуга или Пакет услуги.

9.3. Доставчикът изпраща на Потребителя въпросник и дневник след като Потребителят е запазил консултация с Консултанта. Потребителят следва да изпрати на Консултанта попълнения въпросник и дневник 2 работни дни преди датата на консултацията.

9.4. Изпълнението на услугата “Коучинг за родители” може да бъде прекъснато поради заболяване, неразположение и други причини, които изискват отлагане на изпълнението в рамките на до 2 седмици. Потребителят и консултантът уговарят в писмена форма (email, messengers и други онлайн канали) датата за възобновяването на услугата.

9.5.  Насрочена за определен час услуга се предоставя в уговореното между страните време.  Услугата се счита за предоставена в случай, че Потребителят не се е явил в насрочена онлайн сесия най-късно до 15 минути след уговореното време.  Отлагането на услуга е възможно само с изрично писмено съгласие на Консултанта, потвърдено с email или чрез друга писмена комуникация  за размяна на съобщения. Във всички останали случаи,  услугата се счита за извършена  и Потребителят няма право на възстановяване на заплатената сума.

 1. Права и задължения на Потребителя  

10.1. Потребителят се задължава:

10.1.1. Да използва предлаганите в Уебсайта Услуги и материали съгласно предназначението им и в съответствие с настоящите ОУ;

10.1.2. Да предоставя точна и вярна информация при контакт с Доставчика;

10.1.3. Да осъществява достъп до Услугите и Уебсайта чрез технологиите и средствата, предоставени самостоятелно от Доставчика и Skype/Zoom/Viber, реализирани чрез обичайната им функционалност, както и да не използва, копира и разпространява, в цялост или части от публикуваното в Уебсайта съдържание за каквито и да цели, извън изрично посочените в ОУ.

10.1.4. Да заплати цената за Услугите.

10.1.5. Забранено е извършването на което и да е от следните действия от страна на Потребителя:

(а). Копирането, адаптирането, реверсивен инженеринг, модифицирането, създаване на производни на софтуера и дигиталното съдържание в Уебсайта, включително, но не само Flash, PHP, HTML, JavaScript, JavaApplets или друг код и/или програмни ресурси.

(б). Записването, изтеглянето, преработването и копирането на Уебсайта, публикуваното в него съдържание и на предоставяните консултации, както и споделянето, разпространяването, излъчването и предаването им в други уебсайтове, социални мрежи и други и разкриването им на трети лица,  включително, но не само чрез средства за масова комуникация, чрез предаването им на хардуерен носител и др.

(в). Използването на каквито и да е автоматизирани или неавтоматизирани процеси за събиране, съхранение, архивиране или извличане на информация за други Потребители на Услугите и на Уебсайта или по какъвто и да е начин да се извлича систематично информация от Уебсайта на Доставчика.

(г). Скриването, блокирането, изтриването, премахването или по какъвто и да е начин затрудняването на видимостта и достъпа до всякакви съобщения, банери, реклама и друго съдържание и информация, публикувани в Уебсайта. 

(д). Заобикалянето, премахването, манипулирането на каквито и да е елементи от защитата и въведените мерки и технически средства за защита на Услугите и на Уебсайта от неоторизиран достъп, от хакерски и други злонамерени атаки и разрушителни действия, включително но не само всякакви действия, които имат за цел или резултат блокирането на достъпа до Услугите и/или до Уебсайта, зареждане и разпространение на незаконно съдържание, унищожаването в цялост или частично функционалността на Услугите и на Уебсайта, кражба и загуба на данни от услугите и ресурсите на Уебсайта.

(е). Възпрепятстването на достъпа или ограничаването на други Потребители, по какъвто и да начин до Услугите, до Уебсайта или до която и да е част от съдържанието му.

10.1.6 Потребителят е длъжен да изпрати попълнен получения от Доставчика въпросник, ако услугата изисква попълването и изпращането му. Въпросникът трябва да бъде попълнен от Потребителя коректно и изчерпателно и изпратен по начина и в срока, посочени писмено от Доставчика. 

10.1.7 Потребителят е длъжен да попълни получения от Доставчика дневник за режима. Дневникът за режима трябва да бъде попълнен от Потребителя коректно и изчерпателно и изпратен по начина и в срока, посочени писмено от Доставчика.

10.2. Потребителят има право:

10.2.1. Да използва законосъобразно Уебсайта и всички Услуги и ресурси за целите и в пределите на настоящите ОУ.

10.2.2. Да получи услугите и съдържанието, за които е направил валидна поръчка.

10.2.3. Да избира свободно час за консултация от наличните свободни дати и часове.

 1. Права и задължения на Доставчика

11.1 Доставчикът има право:

11.1.1. По всяко време, по свое усмотрение да прави изменения в Услугите и Уебсайта във връзка с поддържането, развитието и/или подобряване качеството на предоставяните Услуги, както и да разширява обхвата на Услугите, да прави промени в публикуваните в Уебсайта материали, съдържание и цени без да носи отговорност за това.

11.1.2. Да блокира достъпа на Потребителя до Услугите и/или до Уебсайта в цялост или до отделни части от тях, при:

(а) нарушаване от страна на Потребителя на ОУ, Политиката за лични данни и бисквитки и други условия и регламенти, които са неразделна част от ОУ;

(б) неплащане на цената на Услуга или пакет услуги;

(в) извършване, опит или реална опасност да бъдат извършени от Потребителя или от лица, използващи неговия акаунт, незаконни действия, или действия, с които се застрашава сигурността и функционирането на Услугите и/или на Уебсайта, или са засегнати законни интереси на Потребителите, на Доставчика или негови партньори, контрагенти и други свързани лица, или трябва да се запази друг значим обществен интерес.

11.1.3. С оглед повишаване качеството на Услугите, при извършване на профилактика, при отстраняване на повреди, актуализиране на информацията и други свързани с това дейности, Доставчикът има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на Услугите и достъпа до Уебсайта. 

11.1.4. Всички права, които не са изрично предоставени в тези ОУ, са запазени и принадлежат на Доставчика.

11.2. Доставчикът се задължава:

11.2.1. Да предостави достъп до Услугите, Уебсайта и публикуваното в него съдържание на Потребителя според настоящите ОУ след заплащането на съответната цена от Потребителя, когато такава е дължима.

11.2.2. Да изпълни услугите с необходимото качество и съобразно съществуващите професионални стандарти.  

 1. Отговорност. Ограничения

12.1. В случай, че има съмнение относно качеството и надеждността на Услугите или на Уебсайта, Потребителят не следва да използва Услугите. Във всички останали случаи, ако въпреки тези съмнения или резерви, Потребителят използва Услугите, отговорността за това решение е изцяло на Потребителя.

12.2. Услугите се базират на информацията, предоставена от Потребителя и се основават на най-добрите професионални практики в сферата на детския сън. Доставчикът не гарантира, че Услугите са приложими и подходящи за всеки случай и за всякакви цели, свързани с основния предмет на Услугите.

12.3. Доставчикът не носи отговорност за качеството, надеждността, точността и извършването на свързаните услуги, осъществявани от други лица и организации във връзка с функционирането на интернет, социални мрежи, хостинг и други услуги, при смущения в трафика, дължащи се на причини за които носи отговорност интернет доставчика или фирмите, предоставящи онлайн и други услуги, достъпни през този Уебсайт, както и за качеството на Услугите при използване на неизправни технически средства,  устройства и/или неправилно конфигуриран софтуер от страна на Потребителя. 

12.4. Доставчикът не носи отговорност за качеството на Услугите при използване на неизправни технически средства, устройства и/или неправилно конфигуриран софтуер от страна на Потребителя или за каквито и да е преки, косвени, специфични, инцидентни или възникнали впоследствие щети, свързани с използването на софтуерни програми, инсталирани на устройствта на Потребителя.

12.5. Услугите не трябва да се считат и не заместват професионални психологически, педиатрични, педагогически, диетологични, медицински или диагностични консултации. При наличие на здравословен проблем, Потребителят трябва да потърси съвет от личния лекар или медицински специалист в съответната област.

12.6. Доставчикът не носи отговорност за претърпени или бъдещи вреди, които са причинени от неточна, недостоверна или заблуждаваща, подвеждаща информация и/или от данни, предоставени от Потребителя.

 1. Доставчикът не носи отговорност за забавяне или невъзможност за изпълнение на задълженията си при липса на съдействие от страна на Потребителя, което е необходимо за изпълнението на съответната услуга, както и при възникването на форсмажорни обстоятелства извън разумния контрол на Доставчика по причини, които не могат да му бъдат вменени във вина. 
 2.   Всяко позоваване на услуги на трети страни от Доставчика не представлява одобрение или препоръка от Доставчика. 
 3. Права на интелектуална собственост 

15.1. Услугите и Уебсайтът съдържат авторски материали и текстове, изображения, надписи, графични лога, графики, търговски марки, бази данни, ноу-хау и софтуер, които са собственост или са лицензирани на Доставчика и са защитени от българските, европейските и други приложими закони и международни конвенции за авторски, сродни и други права върху интелектуална собственост. Възпроизвеждането на Услугите, съдържанието и други материали в Уебсайта и/или  който и да е техен елемент, обект на интелектуална собственост,  може да се извършва само и единствено с писменото съгласие на Доставчика (лиценз). Използването на Услугите, съдържанието и други материали в Уебсайта не предоставя на Потребителите каквито и да е права върху обектите на интелектуална собственост в цялост, нито върху която и да е част от тях.

15.2. Съдържанието (текстове, таблици, диаграми, наръчник за бъдещи регресии в съня и насоки за изграждане на режим  и др.п.) предоставено на Потребителя от Консултанта в изпълнение на Услугите е защитено с авторски права. Забранено е възпроизвеждането или използването на съдържанието по какъвто е да е начин, с комерсиална или некомерсиална цел, включително е забранено публикуването му в социални мрежи, блогове, форуми и други без изричното писмено разрешение на Консултанта. 

15.3. С изпълнението на която и да е Услуга, Потребителят получава ограничен, отменим, неизключителен, несублицензируем, непрехвърляем лиценз за достъп и използване на Услугата, съдържанието или други материали само за лично, некомерсиално ползване от Потребителя.

15.4. Използването на Услугите не предоставя на Потребителя каквито и да е права на интелектуална собственост върху която и да е част от Услугата и/или ресурсите в Уебсайта. Потребителят носи имуществена отговорност за вредите, причинени с всяко отделно нарушение на правата на интелектуална собственост на Доставчика и авторските права на Консултанта.

 1.   Потребителят потвърждава, гарантира и приема, че той/тя или всеки, на когото разреши достъп до Уебсайта, Услугите, консултациите, съдържанието и материалите, няма да копира, възпроизвежда, дублира, създава производни произведения, нито по какъвто и да е начин няма да използва за каквато и да е цел (търговска или друга) и няма да разкрива и разпространява предоставените материали на трети лица (включително без ограничение, показването и разкриването на предоставеното във връзка с услугите съдържание) без изричното предварително писмено съгласие на Доставчика. 
 2. Права на потребителите на услуги на информационното общество

Надзорен орган за защита правата на потребителите в България е Комисията за защита на потребителите с адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6;  тел.: 02/933 0565 и телефон на потребителя: 0700 111 22, уебсайт: www.kzp.bg

При спор относно задължения, произтичащи от договори за онлайн продажби, при който не е постигнато споразумение, Потребителят може да отнесете спора към органите за алтернативно решаване на потребителски спорове (АРС) при условията и по реда на чл.181а и сл. от ЗЗП. Допълнителна информация за алтернативното решаване на потребителски спорове може да се открие в уебсайта на Комисията за защита на потребителите на адрес www.kzp.bg  и в платформата за онлайн решаване на спорове ОРС .

 1.   Поверителност

Изпълнението на Услугите е свързано със събиране и обработване на лични данни в съответствие с Политиката за поверителност и бисквитки  на Доставчика, публикувана тук. Ако Потребителят не е съгласен с Политиката за поверителност и бисквитки, същият не следва да използва Уебсайта и / или Услугите в него.

 1. Приложимо право

За неуредените от настоящите ОУ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. 

В сила от: 13.09.2023 г. 

©  2023 "Дигитални курсове - Мамо, спи ми се" ЕООД |  Всички права запазени.